Stadgar

 

STADGAR

 för

Gränna Båtklubb

(initialer: GBK)

  

Antagna den 25 april 1978

Reviderade 12 mars 2017

Fastställda av Årsmöte

den 12 mars 2017

 

 

Stadgar

 För Gränna Båtklubb (GBK)

 Stiftad den 29 mars 1976

 

”Idrottens mål och inriktning”

 

Definition

 Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och inriktning

 Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

 

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

 

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

 

Ändamål

 Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

 

Klubbens ändamål är att verka för medlemmarna genom:

          att tillvarata klubbmedlemmarnas intressen i frågor som rör bland annat småbåtshamnar och uppläggningsplatser.

 

          att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

 

          att genom upplysning och information verka för ökad sjösäkerhet.

 

          att verka för ungdomens båt- och sjöintressen.

 

 

Hemort

 

Föreningen har sin hemort i Gränna.

 

 

Medlemskap

 § 1

 Medlem intages i föreningen av Styrelsen¹ efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställs av Årsmötet².

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

 

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

 

 

§ 3

 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

 

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

 

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s³ stadgar.

 

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

 

  

¹ När det i stadgarna talas om Styrelsen avses föreningens huvudstyrelse.

² Med Årsmöte avses det årligen kommande ordinarie årsmötet.

³ Riksidrottsförbundet.

 

Medlem

 § 4

 Medlem

Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 

Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,

 

Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen,

 

Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

 

§ 5

 Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.

 

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

 

 

§ 6

 Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF¹ ge sitt samtycke.

 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

  

¹ Specialidrottsförbund.

 

 

Styrelsen

 § 7

 Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger Styrelsen särskilt att

 

tillse att för föreningen bindande regler iakttas;

verkställa av Årsmötet fattade beslut;

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;

ansvara för och förvalta föreningens medel; och

förbereda Årsmötet.

 

 

§ 8

 Styrelsen består av ordförande och 4 övriga ledamöter, jämte 2 suppleanter.

 

 

§ 9

 Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

 

 

§ 10

 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i föreningen eller var för sig.

 

 

§ 11

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

 

 

Verksamhets- och räkenskapsår mm

 § 13

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till den 31 december.

 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

 

 

Revision

 § 14

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

 

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

 

 

Sektioner

 § 15

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

 

Möten

Ordinarie möten

§ 16

Med föreningen hålls

Årsmöte senast 31 mars och

Möten 3 gånger årligen.

 

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

 

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor (minst tre veckor) före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen eller dylikt.

 

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

 

 

§ 17

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst femton (lägst 12 år och högst 15 år) har rösträtt på möte.

 

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

 

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 

 

§ 18

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

 

 

§ 19

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 3. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Val av:
  a)   Föreningens ordförande¹, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av två år;
  b)   Övriga ledamöter¹ i Styrelsen för en tid av två år;
  c)   Två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  d)   Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta;
  e)   Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
 11. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet.
 12. Övriga frågor.
  Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

 

¹ Ordförande och kassör väljs vid Årsmöte med jämt årtal och övriga ledamöter väljs vid udda årtal.

 

 

Extra möte

 § 20

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

 

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

 

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

 

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen eller dylikt.

 

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

 

§ 21

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.

 

  

Beslut, omröstning

 § 22

Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

 

Med undantag för de i 26 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar).

 

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

  

Stadgefrågor mm

 § 23 Ändring av stadgar

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst ⅔ av antalet angivna röster biträder beslutet.

 

 § 24 Upplösning av föreningen

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

 

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

 

 § 25 Stadgetolkning

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

 

§ 26 Tvist, skiljeklausul

Tvist, skiljeklausul Talan i tvist mellan medlem och förening får inte väckas i allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar,avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnader för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom kostnader för den skiljeman man utsett. Ordförandes kostnader, inklusive kostnader för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

§ 27 Tillgänglighet

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

____________________________________________________________________________________________________

 

Gränna Båtklubbs Stadgar finns även som ett PDF-dokument under meny:

”För medlemmar” – ”Medlemsforum” – ”Diverse dokument”